Tuyển dụng viên chức và cộng tác viên 2016

Tuyển dụng viên chức và cộng tác viên 2016

Ngày đăng: 04-07-2016

6,655 lượt xem

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN VÀ

CHỨNG NHẬN HỮU CƠ VIỆT NAM

Số: 01/2016/TD-ODC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2016

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm phát triển và chứng nhận hữu cơ là một tổ chức khoa học công nghệ hoạt động theo Luật khoa học công nghệ Việt Nam 29/2013/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, đánh giá và chứng nhận sản phẩm – hệ thống theo các tiêu chuẩn hóa trong nước và quốc tế.

Nhằm bổ sung, xây dựng đội ngũ viên chức của Trung tâm để thực hiện những nhiệm vụ chính trị được giao, Trung tâm thông báo triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng Viên chức (VC) và Công tác viên (CTV) năm 2016 cụ thể như sau:

I. NHU CẦU VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

TT

Tên phòng, bộ phận trực thuộc

Số lượng viên chức

Vị trí việc làm

Yêu cầu về

trình độ chuyên môn

Ghi chú

VC

CTV

Trình độ

Chuyên ngành

1

Phòng chứng nhận hệ thống

 

Ban ISO 9001

2

3

Chuyên gia tư vấn, đánh giá

Đại học trở lên

Tất cả các chuyên ngành

Có chứng chỉ lead auditor tương ứng

 

Ban HACCP/ISO 22000

2

3

 

Ban ISO 17025

2

3

 

Ban ISO 14000

2

3

 

Ban GAP

2

3

Liên quan đến nông nghiệp

Có chứng chỉ đánh giá GAP

2

Phòng chứng nhận sản phẩm

 

Ban chứng nhận sản phẩm

2

3

Chuyên gia tư vấn

Đại học trở lên

Tất cả các chuyên ngành

Có chứng chỉ đánh giá và chứng nhận sản phẩm

3

Phòng TC-HC

 

Nhân viên tổng hợp

2

0

Nhân viên

Trung cấp

Liên quan

-

 

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

·        Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú/tạm trú dài hạn (KT3) tại thành phố Hồ Chí Minh đối với viên chức chính thức và có hộ khẩu thường trú/tạm trú tại Tp. Hồ Chí Minh và các Tỉnh khác đối với cộng tác viên.

·        Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của luật lao động;

·        Có đơn đăng ký dự tuyển;

·        Có lý lịch rõ ràng;

·        Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo/ thẻ chuyên gia đánh giá quốc tế do IRCA hoặc các tổ chức được phê duyệt bởi Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

·        Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

·        Đơn đăng ký dự tuyển (gửi email về vofcert@gmail.com để tải mẫu).

·        Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (gửi email về vofcert@gmail.com để tải mẫu)

·        Bản sao chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

·        Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

·        Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe để đi làm do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

·        Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

·        Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

·        Trường hợp người đăng ký dự tuyển vào vị trí cộng tác viên (CTV) chỉ làm bán thời gian theo từng dự án của Trung tâm.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1.Hình thức tuyển dụng: xét tuyển đặc cách và xét tuyển

a) Xét tuyển đặc cách:

·        Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

·        Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này..

b) Xét tuyển: Sau khi xét tuyển đặc cách, căn cứ số chỉ tiêu còn lại và số hồ sơ đăng ký dự tuyển Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm phát triển và chứng nhận hữu cơ Việt Nam tiếp tục thực hiện việc xét tuyển theo quy định hiện hành.

2.Nội dung xét tuyển

2.1 Xét tuyển đặc cách

·        Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển và các yêu cầu mang tính đặc thù của Trung tâm;

·        Căn cứ kết quả đánh giá phân loại hàng năm của người lao động đạt từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hoặc sát hạch thông qua phòng vấn về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được xét tuyển đặc cách.

2.2 Xét tuyển

·        Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

·        Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2.3 Cách tính điểm đối với xét tuyển

·        Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

·        Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

·        Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

·        Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2

·        Tổng điểm xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn tính hệ số theo quy định.

3. Xác định người trúng tuyển

3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

·        Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

·        Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm sát hạch (phỏng vấn hoặc điểm thực hành) cao hơn là người trúng tuyển, trường hợp khác sẽ do Hội đồng xét tuyển quyết định.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

·        Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày 04 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2016 căn cứ theo dấu bưu điện; (Vui lòng ghi rõ vị trí tuyển dụng ngoài bì thư).

Mọi chi tiết liên hệ: tieuchuanhuuco@gmail.com Văn phòng Trung tâm phát triển và chứng nhận hữu cơ Việt Nam, (Ứng viên theo dõi thông tin về thời gian địa điểm xét tuyển, kiểm tra sát hạch trên trang thông tin điện tử của Trung tâm phát triển và chứng nhận hữu cơ Việt Nam tại địa chỉ: http://chungnhanhuuco.net

KT. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

VŨ THANH CHIẾN

(Đã ký)

VN ODC

Thống kê lượt xem

Tổng truy cập 362,184

Đang online6

;